COVID 19 - Informatiepagina

Port of Zeebrugge

COVID 19 Informatiepagina

Het havenbestuur van Zeebrugge werkt nauw samen met departementen van de federale overheid, havenorganisaties en havenbedrijven om de verspreiding van het COVID 19 virus in te perken, en tegelijk de operationaliteit van de haven op een veilige manier te bewaken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de maatregelen die werden genomen. De situatie wordt dagelijks geëvalueerd. 

De continudiensten van Port of Zeebrugge blijven operationeel en de administratieve diensten worden gevraagd om maximaal flexibel te werken, indien mogelijk van thuis uit.   

De kernprocessen en kritische functies blijven op heden maximaal gegarandeerd. Het scheepvaartverkeer blijft maximaal functioneren, zo lang dit op een veilige manier kan gebeuren. 

Port of Zeebrugge

 

 

Binnen het havenbedrijf zijn de volgende maatregelen van kracht:  

  • De adviezen van de WHO, FOD Volksgezondheid (Saniport), EU en de FOD Mobiliteit worden binnen het havenbedrijf permanent opgevolgd.  

  • De hygiënerichtlijnen binnen het havenbestuur worden versterkt en duidelijk gecommuniceerd. 

  • Het schoonmaakpersoneel heeft extra instructies gekregen met betrekking tot kritieke punten zoals deurklinken, sanitaire ruimten en 24-uursposten (sluismeesters, port control en de bediening van bruggen en sluizen). 

  • Evenementen worden uitgesteld of afgelast. Hetzelfde geldt voor buitenlandse bezoeken van het havenpersoneel. Deze zijn intussen ook door de EU verboden.

  • Gevraagd wordt aan alle diensten om maximaal over te gaan op thuiswerk. De permanentie op de diensten wordt echter wel verzekerd. Waar thuiswerk onmogelijk is zorgen we voor een maximale spreiding van het personeel binnen de gebouwen van MBZ en worden zij verdeeld in tijdsschema's.  

  • Fysieke vergaderingen worden zoveel mogelijk vervangen door alternatieven, zoals bijvoorbeeld conference calls. 

  • Werkroosters van de continudiensten worden aangepast om de verspreiding van het virus te voorkomen. De continuïteit van deze diensten wordt evenwel gegarandeerd. Bovengenoemde hygiënemaatregelen gelden ook voor de continudiensten, met extra aandacht voor de ontsmetting van de werkposten en alles wat erbij hoort bij elke ploegenwissel.  

 

Alle inkomende schepen leggen zoals steeds een Maritime Declaration of Health voor. De cel Saniport Zeehavens van de Federale Overheid neemt contact op met het schip vooraleer het de haven binnenkomt en zal, indien dat nodig blijkt, verdere acties ondernemen.  

Omtrent cruiseschepen heeft de Nationale Veiligheidsraad gemeld dat deze nog mogen aanmeren en bevoorraad worden in de haven van Zeebrugge, maar zowel passagiers als bemanningsleden mogen het schip niet verlaten. 

EU sluit buitengrenzen Schengengebied voor niet-noodzakelijke reizen. De grenzen gaan dertig dagen dicht voor niet noodzakelijke reizen, om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de haven van Zeebrugge wordt dit opgevolgd en gecontroleerd door de havenkapiteindienst, de scheepvaartpolitie en de lokale politie.

De impact van preventiemaatregelen op onze diensten zal iedere dag opgevolgd worden en partners zullen maximaal geïnformeerd worden. 

 

 

 

Video
Thank you from the Port of Zeebrugge
Port of Zeebrugge

 

Persbericht 30 Maart 2020

 

Havenbestuur Zeebrugge faciliteert extra terreinen voor havengebruikers in nood door coronacrisis 

 

In de haven van Zeebrugge werd de afgelopen week duidelijk dat verschillende terminals in de problemen kwamen door binnenkomende trafiek die omwille van de coronacrisis niet meer opgehaald wordt op de terminals. Concreet gaat het om trailers en nieuwe wagens die geproduceerd en vervoerd werden voor de coronacrisis, maar waarvan de distributie naar de eindklanten nu uitblijft. Door die blokkering in de logistieke keten geraken de bestaande stockageplaatsen stilaan gesatureerd. Verschillende havenklanten trokken aan de alarmbel bij het havenbestuur.  

Het havenbestuur heeft vorige week overleg gepleegd met verschillende havenklanten om aan elke speler in de haven een goede oplossing te kunnen bieden. Tijdens dit overleg werd eerst en vooral gefocust op het in kaart brengen van vraag en aanbod, dit voor zowel trailers als voor cargo. Daarna heeft het havenbestuur de mogelijke opties onderzocht en deze opnieuw besproken met de verschillende operatoren.  

De tijdelijke terreinenproblematiek wordt na goedkeuren van alle betrokken partijen op de volgende manier aangepakt. In de eerste plaats zorgt elke terminal voor een maximale invulling van de eigen ruimte. Indien dit onvoldoende blijkt, zijn er twee concrete pistes. Trailers kunnen met een schriftelijke overeenkomst tussen het havenbestuur en de havenklant free of charge gestockeerd worden op verschillende locaties in en rond de haven. Het gaat telkens om bestaande parkeerstroken binnen het havengebied. Voor de stockage van nieuwe wagens zijn er terreinen in de achterhaven die in functie van concrete vraag kunnen worden toegewezen, mits een schriftelijke overeenkomst met het havenbestuur waarin ook een bescheiden tarief beschreven staat.  

Het havenbestuur evalueert de noden van de terminals op dagelijkse basis en zal bijsturen waar nodig. “Het is belangrijk dat we als havenbestuur in deze moeilijke tijden ook creatieve oplossingen kunnen bieden aan al onze havengebruikers. Samenwerking is uiterst belangrijk, want we werken allemaal voor hetzelfde doel: de operaties in de haven zo vlot mogelijk laten verlopen, ook in deze bijzondere omstandigheden.” aldus Rik Goetinck, CEO a.i. Maatschappij Brugse Zeehaven. 

Voor verdere informatie of het aanvragen van extra ruimte kan u terecht bij de handelsdienst van het havenbestuur via Johan Abel, Chief Officer Logistics & Sales. ( ja@mbz.be ).  

 

Persbericht 23 Maart 2020

 

Taskforce Corona Zeebrugge volgt situatie COVID-19 en impact op operationaliteit nauw op 

 

Maandagnamiddag 23 maart 2020 werd op initiatief van het havenbestuur van Zeebrugge in het kader van de Taskforce Corona Zeebrugge, overlegd met verschillende partners over de operationaliteit in de haven van Zeebrugge, de te verwachten economische gevolgen en de te ondernemen actiepunten.  

Wekelijks op maandagnamiddag organiseert het havenbestuur een structureel overleg met verschillende cruciale partners in Zeebrugge. Deelnemers zijn onder andere APZI-Voka West-Vlaanderen, DAB Loodwezen, Boluda Towage Europe, CEWEZ (Werkgeversvereniging havenarbeiders), Verkeerscentrum Zeebrugge en Scheepvaartvereniging Brugge-Zeebrugge. 

Vooraf worden de verschillende bedrijven (terminals, rederijen, logistieke bedrijven, productiebedrijven) in Zeebrugge gecontacteerd en bevraagd over de stand van zaken en hun bezorgdheden. Deze worden meegenomen in het overleg.  

Rik Goetinck, CEO a.i. Port of Zeebrugge: “De situatie in de haven wordt op deze manier structureel en nauw opgevolgd. Het overleg laat toe om problemen in eender welke sector tijdig onder de aandacht te brengen en samen problemen op te lossen wanneer die zich stellen. Vandaag konden we besluiten dat de haven van Zeebrugge nog steeds kan doorwerken. Er zijn hier en daar uiteraard vertragingen en we kunnen niet spreken van een ‘normale’ operationaliteit onder de huidige omstandigheden, maar iedereen zet zich in om verder te werken en dat is momenteel de hoofdzaak.”  

 

Persbericht 18 Maart 2020

 

Port of Zeebrugge zet als cruciale schakel alles in om optimale veiligheid en operationaliteit te garanderen

 

In navolging van de aangepaste maatregelen van de federale overheid zoals gisteravond aangekondigd, schakelt het havenbestuur nog een versnelling hoger in het bewaken van de veiligheid van haar havenmedewerkers. Tegelijk stellen we met alle partners zowel op federaal niveau als binnen de havengemeenschap alles in het werk om de operationaliteit van de haven te blijven garanderen.  

De haven van Zeebrugge speelt een cruciale rol in de bevoorradingsketens (voeding, geneesmiddelen, kritische onderdelen) en energievoorziening.

De bedrijvigheid in de havens is bijgevolg te catalogeren als een vitaal proces.

Het Ministerieel Besluit van federaal minister Nathalie Muylle bevestigt dat.

De afwikkeling van de scheepvaart is een vitaal proces, dat de werking van de havens ondersteunt. De nautische dienstverleners, de terminals en de bedrijven waar schepen aan​meren om te laden en te lossen zijn daarvan een onderdeel, en daarmee dus ook te kwalificeren als een vitaal proces.

In hoeverre de diverse beroepsgroepen binnen de havenbedrijven als een cruciaal beroep kunnen worden gekwalificeerd, laten wij over aan de bedrijven zelf om te bepalen. Aangepaste proportionele maatregelen ter bescherming/veiligheid van de mensen zijn absoluut noodzakelijk.

Wij als havenbestuur vertrouwen erop dat elk bedrijf binnen de haven, elk binnen zijn eigen domein, de nodige medewerking verleent met het oog op de maximale continuïteit van de kritische havenprocessen. Ook MBZ neemt hierin uiteraard haar verantwoordelijkheid.

Wij maken van de gelegenheid ook graag gebruik om de havenarbeiders, de zeelieden en alle andere betrokkenen uitdrukkelijk te danken: zij zorgen ervoor dat deze cruciale goederenstromen gaande gehouden worden, op momenten dat ze ook liever thuis zijn bij hun familie.

Dit illustreert de sterke solidariteit binnen onze Zeebrugse havengemeenschap.

 

Rik Goetinck, CEO a.i. Port of Zeebrugge

 

Port of Zeebrugge
Port of Zeebrugge

 

Meer informatie:

 

www.info-coronavirus.be

 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen

 

 

Oproep Politie Zone Brugge:

 

“Beste,

 

Ikv. de beheersing van het coronavirus hebben onze lokale hulp- en zorgverleners dringend nood aan extra beschermingskledij. We willen u graag oproepen om na te gaan of er in uw bedrijf of in uw kenniskring/leverancierskring volgende producten beschikbaar zijn

1) Mondmaskers van het type FFP2 en FFP3 zonder ventiel

2) wegwerpbeschermingspakken ondoorlaatbaar/niet geperforeerd (genre asbestpakken, chemische reiniging, spuitkabine, …)

3) beschermingskappen met hoofdband en/of helm.

4) Koortsthermometers (digitaal)

 

Beschikt uw bedrijf over deze producten, wil ons dan zo snel mogelijk contacteren zodat we verdere afspraken kunnen maken.  

U kunt hiervoor een mail sturen naar pz.brugge.beleidsondersteuning@police.belgium.eu

 

Alvast bedankt hiervoor!”