Havenpas

De NV Maatschappij van de Brugse Zeehaven draagt door het verlenen van deze toelating geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen en/of schade aan begunstigde overkomen, en/of door hem/haar aan derde(n) toegebracht. Voertuigen zijn niet toegelaten op de jaagpaden ten noorden van Dudzelebrug. Begunstigde is gedurende zijn verblijf in de haven onderworpen aan de “Havenverordening voor het havengebied Brugge-Zeebrugge” gepubliceerd in het Belgisch staatsblad dd 17.02.2017 , raadpleegbaar op de website : www.portofzeebrugge.be, of op te vragen bij de Maatschappij van de Brugse Zeehaven, P. Vandammehuis, Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge (België), tel. : 32(0)50-54 32 11 E-mail mbz@portofzeebrugge.be.

Zodra de voorwaarden waaronder uw toelating werd verstrekt vervallen (pensionering, verlaten functie, …) dient u deze pas terug te bezorgen aan de Havenkapiteinsdienst.

Kaarthouder verklaart zich hierbij akkoord tot strikte naleving van de ISPS-regelgeving. Het toegangsbeleid kan hierdoor variëren.

De NV Maatschappij van de Brugse Zeehaven behoudt zich het recht om de verkregen gegevens te bewaren op grond van de wettelijke ISPS verplichtingen opgelegd door FOD Mobiliteit.

 

J. Praet

Havenkapitein-Commandant