Betreden van het havengebied

Bij het binnenrijden van het havengebied staan verkeersborden waarop vermeld staat "De haven is slechts toegankelijk voor de personen die er door hun ambt, hun zaken of bezigheden geroepen zijn" - Art 48 van de Verordening Haven van Zeebrugge, het zeekanaal en de dokken van Brugge.

Om het havengebied te betreden heeft iedereen een toelating nodig. Deze toelatingen worden verleend aan personen die om professionele redenen op het havengebied moeten zijn.

Er zijn verschillende categoriën toelatingen (cruiseschip, werken, taxichauffeur, ....).

Overheidsfunctionarissen in functie hebben na legitimatie te allen tijde toegang tot de haven, volgens de hun toegewezen bevoegdheden.

Zeevarenden worden verondersteld in het bezit te zijn van enige vorm van legitimatie (Zeemansboek, identiteitskaart, ...), en vallen onder de ISPS reglementering

Personen die slechts occasioneel voor professionele redenen op een bestemming in haven moeten zijn, moeten hiervan bewijs kunnen voorleggen.

 

 

 

Betreden van de terminal bij de aanloop van een cruiseschip

De mogelijkheden om de terminal te betreden om passagiers van een cruiseschip op te halen zijn gereglementeerd in een informatienota, en afhankelijk van de hoedanigheid van degene die de terminal wenst te betreden. Het niet naleven van de voorschriften zal sancties tot gevolg hebben. 

Bezoeken cruiseschip
toelating fotograferen

Toelating tot nemen van film/foto binnen het havengebied

Art.120 ter van het strafwetboek verbiedt het maken van opnamen van o.a. zeevaartinrichtingen zonder toestemming van de zeevaartoverheid.

Uitzonderlijk wordt toestemming verleend om foto’s te nemen of te filmen binnen het havengebied. 

Procedure: Aanvragen om toelating tot filmen/fotograferen kunt u richten aan de havenkapiteinsdienst (e-mailadres hkd@mbz.be).  Gebeuren de opnames op een concessie in het havengebied, dan dient eerst en vooral de toestemming verkregen te worden van de concessiehouder. 

 

Document “Toelating betreden havengebied” kort verblijf

Dit is een document bedoeld om toegang te verlenen aan personen die een bepaald werk van korte duur in de haven moeten uitvoeren.

Aanvraag : De opdrachtgever van de werken die dienen uitgevoerd te worden richt een schrijven aan de havenkapiteinsdienst via hkd@mbz.be

 

Volgende informatie dient vermeld en toegevoegd te worden:

 • Naam van firma die de opdrachtgever is
 • Omschrijving waarom toegang gewenst is en tot welk gedeelte van de haven
 • Eventueel naam van firma die onderaannemer is
 • Namen van personeelsleden die het werk zullen uitvoeren
 • Kopieën van de identiteitskaarten of paspoorten van personeelsleden die het werk zullen uitvoeren
 • Datum/data waarop het werk zal uitgevoerd worden
 • Faxnummer of e-mailadres van firma die opdrachtgever is

 

Pasje “Toelating betreden havengebied” zeer frequent verblijf

Dit is een persoonlijk toegangspasje en is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in het havengebied of personen die wekelijks/dagelijks in het havengebied werken.

Aanvraag: Werkgever richt een mail aan de havenkapiteinsdienst via hkd@mbz.be

 

Volgende informatie dient vermeld en toegevoegd te worden:                  

 • Naam personeelslid
 • Postadres firma
 • Functie personeelslid en/of omschrijving waarom toegang gewenst is
 • Tot welke delen van havengebied is toegang nodig
 • Kopie van identiteitskaart of paspoort
 • Recente pasfoto

Vervallen pasjes en pasjes van personen die geen werknemer meer zijn,  dienen terugbezorgd te worden aan de Havenkapiteinsdienst.