Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid omvat ondermeer het beleid en de organisatie bij calamiteiten, van hulpverlening, ontruiming, incidenten en arbeidsveiligheid. Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving.

De havendienst houdt toezicht op het correct naleven van deze regels. Afhankelijk van het onderwerp moet een aanvraag, melding of checklist bezorgd worden vóór er met de uitvoering gestart kan worden.

 

Beveiliging is het treffen van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook van binnenuit, zoals fraude en verduistering. Beveiliging is een manier om risico's te verminderen en beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen. De beveiliging omvat ondermeer screening, cameratoezicht, toegangscontrole,informatiebeveiliging, materiële beveiliging…

De maritieme beveiliging voorziet in 3 beveiligingsniveaus :

Niveau 1 

Normale situatie met een standaard aan beveiligingsmaatregelen.

Niveau 2 

Er is een verhoogd risico op een incident en speciale beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd.

Niveau 3 

Een incident is waarschijnlijk en bijkomende beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd.

Incidenten - Calamiteiten
Bij incidenten/calamiteiten gelden volgende contacten

Voorhaven: 050/54.68.67

Achterhaven en Brugge: 050/54.32.31

 

Betreden van het havengebied

Bij het binnenrijden van het havengebied staan verkeersborden waarop vermeld staat "De haven is slechts toegankelijk voor de personen die er door hun ambt, hun zaken of bezigheden geroepen zijn" - Art 48 van de Verordening Haven van Zeebrugge, het zeekanaal en de dokken van Brugge.

Om het havengebied te betreden heeft iedereen een toelating nodig. Deze toelatingen worden verleend aan personen die om professionele redenen op het havengebied moeten zijn.

Er zijn verschillende categorieën toelatingen (technische ondersteuning en leveringen aan een schip, werken, ....).

Overheidsfunctionarissen in functie hebben na legitimatie te allen tijde toegang tot de haven, volgens de hun toegewezen bevoegdheden.

Zeevarenden worden verondersteld in het bezit te zijn van enige vorm van legitimatie (Zeemansboek, identiteitskaart, ...), en vallen onder de ISPS reglementering.

Personen die slechts occasioneel voor professionele redenen op een bestemming in haven moeten zijn, moeten hiervan bewijs kunnen voorleggen.

 

 

 

Betreden van de terminal bij de aanloop van een cruiseschip

De mogelijkheden om de terminal te betreden zijn beperkt tot de betrokkenen van het schip, waaronder de leveranciers en de technici. Het niet naleven van de voorschriften zal sancties tot gevolg hebben. 

De ABC cruiseterminal is vrij toegankelijk om passagiers of crewleden op te halen.

cruiseschip
fotograferen in haven

Toelating tot filmen/fotograferen binnen het havengebied

Art.120 ter van het strafwetboek verbiedt het maken van opnamen van o.a. zeevaartinrichtingen zonder toestemming van de zeevaartoverheid.

Locaties waar wel vrij kan gefotografeerd worden:

 • St. George's Wandeling
 • Visartbrug
 • Jachthaven
 • Visserskruis
 • Rode bezoekerscontainer thv P. Vandammesluis

Toelating tot vliegen met drones binnen het havengebied - RPAS/UAV

Voor het vliegen met drones binnen het havengebied dient u niet enkel over de wettelijke certificaten en toelatingen te beschikken, maar moet er eveneens toelating van de havenkapiteinsdienst bekomen worden.

Het aanvraagformulier is te downloaden via Aanvragen op http://zedis.portofzeebrugge.be/Document/.

 

drones

Document “Toelating betreden havengebied” kort verblijf

Dit is een document bedoeld om toegang te verlenen aan personen die een bepaald werk van korte duur in de haven moeten uitvoeren.

 

Aanvraag: De opdrachtgever van de werken die dienen uitgevoerd te worden richt een schrijven aan de havenkapiteinsdienst via hkd@mbz.be.

Volgende informatie dient vermeld en toegevoegd te worden:

 • Naam van firma die de opdrachtgever is
 • Omschrijving waarom toegang gewenst is en tot welk gedeelte van de haven
 • Eventueel naam van firma die onderaannemer is
 • Namen van personeelsleden die het werk zullen uitvoeren
 • Kopieën van de identiteitskaarten of paspoorten van personeelsleden die het werk zullen uitvoeren
 • Datum/data waarop het werk zal uitgevoerd worden
 • E-mailadres van firma die opdrachtgever is

Pasje “Toelating betreden havengebied” zeer frequent verblijf

Dit is een persoonlijk toegangspasje en is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in het havengebied of personen die wekelijks/dagelijks in het havengebied werken.

Aanvraag: Werkgever richt een mail aan de havenkapiteinsdienst via hkd@mbz.be.

Volgende informatie dient vermeld en toegevoegd te worden:                  

 • Naam personeelslid
 • Postadres firma
 • Functie personeelslid en/of omschrijving waarom toegang gewenst is
 • Tot welke delen van havengebied is toegang nodig
 • Kopie van identiteitskaart of paspoort
 • Recente pasfoto

Vervallen pasjes en pasjes van personen die geen werknemer meer zijn,  dienen terugbezorgd te worden aan de Havenkapiteinsdienst.